Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er rettsreglene om den virksomheten som drives av organer for stat og kommune som ikke er lovgivning eller rettspleie. 

I den alminnelige forvaltningsretten behandles blant annet reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og rettspleie, om rettsvirkning av et forvaltningsvedtak og om ugyldige forvaltningsvedtak.

En forvaltningsvedtak i en sak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, kalles enkeltvedtak. Enkeltvedtaket skal treffes innenfor der rammer som er satt av lovgiver og forvaltningspraksis, etter forutgående saksbehandling og en vurdering av alle momenter som er relevant for saken. Usaklig forskjellsbehandling er for eksempel ikke lov, skal to tilsynelatende like saker få forskjellig utfall skal det være en saklig begrunnelse for forskjellsbehandlingen.

Følges ikke regelverket som setter rammene for forvaltningens vedtak, kan vedtaket være ugyldig.

Våre tjenester: