Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Personskade

Økonomisk tap som føge av påført personskade

Erstatning for personskade kan kreves enten av skadelitte selv eller av en 3. person som får et økonomisk tap som følge av skaden, for eksempel barns tap av forsørger.

Når ansvarsgrunnlaget er fastslått utmåles erstatningen med utgangspunkt i individuelle tapet skadelitte er påført. Det kan også være aktuelt å utmåle menerstatning, dersom den fysiske skaden fører til en varig invaliditetsgrad på 15 % eller mer. 

Den endelige erstatningsutmålingen vil ta hensyn til hvilke hvilke utbetalinger fra Folketrygden skadelitte vi få som følge av skaden. Trygdeutbetalinger reduserer det økonomiske tapet og kommer dermed indirekte skadevolder til gode. Da er det viktig å huske at erstatning er kompensasjon, ikke straff.

Har skadelitte tegnet egen personforsikring, reduserer ikke utbetalinger fra forsikringen kravet mot skadevolder.

Advokat Helland har arbeidet som ansatt advokat i et større norsk forsikringsselskap, han har også betydelig erfaring fra arbeid med erstatningssaker fra sin tid som privatpraktiserende advokat.

Kontakt