Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Oppsigelse

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Arbeidsmiljøloven gir et sterkt stillingsvern for arbeidstakere som omfattes av loven. Det er ikke ulovlig å si noen opp, men oppsigelsen skal være saklig begrunnet.

  ”Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at det er et over-/underordningsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at det er i samfunnets interesse at den svakeste av de to sikres lovfestet beskyttelse i visse sammenhenger.”   

  NOU-2001-4 (Helseopplysninger i arbeidslivet)

En oppsigrlse begrunnet i arbeidstakers forhold må derfor være basert på at arbeidstaker ikke utfører pålagte oppgaver, ikke utfører oppgavene med tilfredsstillende resultat eller innenfor tilfredsstillende tidsrammer, at taushetsplikt ikke overholdes, at det inntas alkohol i arbeidstiden eller at arbeidsreglement eller vedtatte etiske rettnngslinjer ikke overholdes. Opplistingen er ikke uttømmende. 

Før oppsigelse gis skal arbeidstaker ha anledning til å rette på de feilene arbeidsgiver mener hefter ved arbeidet. Det må derfor gis skriftlig advarsel. Hjelper ikke det, må det gis ny advarsel.

Vi har lang erfaring i håndtering av oppsigelser i arbeidslivet, og bistår gjerne. Vi fører saker både for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Advokat Helland gir også bedriftsinterne kurs i håndtering av ansettelsesforhold.

Kontakt