Advokatfirma Arild Tyse Helland AS

Tilbake til oversikt

Forsikringsskade

Forsikringsretten er nær beslektet med erstatningsretten

Grunnvilkåret om at den forsikrede personen eller tingen må være skadet om et erstatningskrav mot forsikringsselskapet skal vinne frem, er det samme som i erstatningsretten. Det er imidlertid ikke krav om at noen skal ha opptrådt uforsiktig eller på annen måte etablert et ansvarsgrunnlag: Ansvarsgrunnlaget erstattes av forsikringsvilkårene.

Uenighet om erstatningsutbetaling mellom skadelitte og forsikringsselskapet kan relateres til flere forhld: Foreligger det objektivt sett et forsikringstilfelle vurdert etter forsikringsvilkårene? Får et av unntakene i vilkårene anvendelse? Hvordan skal erstatningssummen beregnes?

Særlig ved utmåling av erstatning for personskade vil det i mange tilfeller være uenighet om hvordan tapet skal beregnes. 

Oppstår det uenighet mellom forsikringsselskapet og skadelitte, bør skadelitte be om hjelp fra advokat. Kostnaden vil oftest være dekket av samme forsikring som kravet rettes mot. 

Kontakt